NOM

cheatmake - enganya a make perquè no reconstrueixi certs fitxers.

SINOPSI

cheatmake [ hidechangefitxer] [show] [whyfitxer]

DESCRIPCIÓ

L'ordre cheatmake s'usa per estalviar temps durant les recompilacions. Podeu enganyar a «make» perquè passi per alt els fitxers amb modificacions que no tinguin importància com per exemple quan afegiu comentaris al codi real.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

OPCIONS

hidechange fitxer
Ocult el fet que el fitxer ha canviat establint la marca de temps en un moment anterior. Empreu-ho amb cura!
show
Llista quins fitxers necessitarà reconstruir make.
why fitxer
Explica la raó per la qual «make» necessita reconstruir un determinat fitxer.

ENTORN

Hauria de configurar-se una de les variables següents (però no ambdues) si el directori font és diferent del que realitzareu la compilació. Si el directori de compilació és un subdirectori dintre del codi font, haureu d'usar la variable OBJ_SUBDIR.
OBJ_SUBJDIR
Indica que el directori de compilació està en un subdirectori a dins del codi font. Per exemple, si el directori del codi font és kdesdk i el de compilació kdesdk/obj-i386-linux, aleshores OBJ_SUBDIR haurà d'estar establerta a obj-i386-linux.
OBJ_REPLACEMENT
Per a transformar el directori del codi font en el de compilació s'empra una expressió de sed. Per exemple, si el directori de les fonts és kdesdk/obj-i386-linux, aleshores OBJ_REPLACEMENT hauria d'estar establert a s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VEURE TAMBÉ

make(1)

AUTORS

cheatmake ha estat escrit per en Faure, David <[email protected]>. Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <[email protected]> per al sistema Debian GNU/Linux® (però pot ser emprada per d'altres).

Recommended readings

Pages related to cheatmake you should read also:

Share it now!