NAME

kbuildsycoca4 - Refà el cau de configuració del sistema.

SINOPSIS

kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] | [--nocheckfiles] | [--global] | [--menutest] | [--track  menu-id] | [--help] | [--help-qt] | [--help-kde] | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] | [--license]]

DESCRIPCIó

kbuildsycoca4, forma part de les eines de línia d'ordres del KDE i assegura l'adequada operació d'aquest en llegir tots els fitxers .desktop, ..xml, i .protocol per a construir una base de dades binària.
El mateix KDE accedeix a aquesta base de dades durant l'operació per a proveir la informació de configuració que necessita un programa per a executar-se.
Aquesta eina forma part de ksycoca4, que manté la memòria cau de la configuració del sistema KDE

OPCIONS

--nosignal
No senyala les aplicacions per actualitzar
--noincremental
Deshabilita l'actualització incremental, torna a llegir-ho tot
--checkstamps
Comprova les marques de temps del fitxer
--nocheckfiles
Desactiva la verificació de fitxers (perillós)
--global
Crea una base de dades global
--menutest
Executa només una prova de generació de menú
--track menu-ID
Segueix l'identificador de menú per a la depuració
--help
Mostra ajuda quant a les opcions
--help-qt
Mostra les opcions específiques de Qt
--help-kde
Mostra les opcions específiques de KDE
--help-all
Mostra totes les opcions
--author
Mostra informació de l'autor
-v, --version
Mostra informació de la versió
--license
Mostra informació de llicència

ÚS

Una manera estàndard per executar aquest programa és simplement especificant l'ordre següent a l'indicatiu kbuildsycoca4

FITXERS

/var/tmp/kde-$USER/ksycoca4
El directori per omissió a on s'emmagatzemaran els fitxers de memòria cau.

VARIABLES DENTORN

$ KDEDIRS
Especifica quins directoris formen part de la instal⋅lació de KDE
$ KDESYCOCA
Especifica el camí al fitxer de la base de dades sycoca

VEURE TAMBé

kdeinit4

ERRORS

Probablement hi ha molts errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-los.

AUTHOR

Darian Lanx <[email protected]>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org

Share it now!