kconfig_compiler

NOM

kconfig_compiler - Compilador de configuració de KDE

SINOPSI

kconfig_compiler [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE] [opcions] fitxer.kcfg fitxer.kcfgc

DESCRIPCIÓ

kconfig_compiler genera codi font C++ a partir de dos fitxers. El primer (.kcfg) conte informació sobre les opcions de configuració i el segon (.kcfgc) proporciona les opcions per a la generació del codi.
El codi font generat conté una classe basada en KConfigSkeleton que proporciona un API per accedir a les dades de configuració de les aplicacions.

OPCIONS

Arguments:
fitxer.kcfg
Fitxer XML kcfg d'entrada
fitxer.kcfgc
Fitxer d'opcions de generació de codi
Opcions:
-d, --directory <dir>
Directori per a generar els fitxers a [.]
Opcions genèriques:
--help
Mostra ajuda quant a les opcions
--help-qt
Mostra les opcions específiques de Qt
--help-kde
Mostra les opcions específiques de KDE
--help-all
Mostra totes les opcions
--author
Mostra informació de l'autor
-v, --version
Mostra informació de la versió
--license
Mostra informació de llicència
Opcions de KDE:
--caption <títol>
Usa «títol» com a nom de la barra de títol
--icon <icona>
Usa «icona» com a icona d'aplicació
--miniicon <icona>
Usa «icona» com a icona d'aplicació
--config <nom_fitxer>
Usa el fitxer de configuració alternatiu
--dcopserver <servidor>
Utilitza el servidor DCOP especificat per «servidor»
--nocrashhandler
Desactiva el gestor de fallades, per obtenir bolcats de nucli
--waitforwm
Espera un gestor de finestres compatible amb WM_NET
--style <estil>
Estableix l'estil de l'IGU per a l'aplicació
--geometry <geometria>
Estableix la geometria del client a l'estri principal -consulteu el format de l'argument amb «man X»-
Opcions de Qt:
--display <nompantalla>
Usa la pantalla del servidor X «nompantalla»
--session <sessió_ID>
Restaura l'aplicació per l'identificador de sessió donat
--cmap
Fa que l'aplicació instal⋅li un mapa de color privat a una pantalla de 8-bits
--ncols <compte>
Limita el nombre de colors assignats al cub de color a una pantalla de 8-bits, si l'aplicació està usant l'especificació de color QApplication::ManyColor
--nograb
Li diu a Qt de no capturar mai el ratolí o el teclat
--sync
Canvia a mode síncron per a la depuració
--fn, --font <nom_tipus_lletra>
Defineix el tipus de lletra de l'aplicació
--bg, --background <color>
Estableix el color de fons per omissió i una paleta d'aplicació (es calculen les ombres suaus i fosques)
--fg, --foreground <color>
Estableix el color de primer pla per omissió
--btn, --button <color>
Estableix el color per omissió del botó
--name <nom>
Estableix el nom de l'aplicació
--title <títol>
Estableix el títol de l'aplicació (capçalera)
--visual TrueColor
Força a l'aplicació a usar visió TrueColor a una pantalla de 8-bits
--inputstyle <estil_d'entrada>
Estableix l'estil d'entrada XIM (X Input Method). Els valors possibles són onthespot, overthespot, offthespot i root
--im <servidor_XIM>
Estableix el servidor XIM
--noxim
Deshabilita XIM
--reverse
Emmiralla tota la disposició dels estris

VEURE TAMBÉ

http://developer.kde.org
Lloc web El racó del desenvolupador del KDE

ERRORS

Si us plau, useu bugs.kde.org[1] per a informar d'errors, no envieu cap correu directament als autors.

AUTORS

Schumacher, Cornelius <[email protected]>
Autor.
Bastian, Waldo <[email protected]>
Autor.
Rusin, Zack <[email protected]>
Autor.

NOTES

1.
bugs.kde.org

Questions & Answers

Helpful answers and articles about kconfig_compiler you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!