NOM

kde4-config - Imprimeix els camins de la instal⋅lació del KDE

SINOPSI

kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix] [--version] [--types] [--path  type] [--userpath type] [--install  type]

DESCRIPCIÓ

kde4-config és un programa de línia d'ordres emprat per a rebre informació quant a la instal⋅lació del KDE o els camins d'ús.
Aquest programa s'usa per a determinar els diversos aspectes de a on resideix instal⋅lat el KDE sobre el vostre sistema.

OPCIONS

--expandvars
expandeix ${prefix} i ${exec_prefix} en la sortida
--prefix
Les biblioteques KDE han estat compilades sobre prefix
--exec-prefix
Les biblioteques KDE han estat compilades sobre exec_prefix
--libsuffix
El camí de les biblioteques es troba al sufix
--localprefix
Prefix en $HOME usat per a escriure fitxers
--version
Les biblioteques KDE han estat compilades en la versió
--types
Imprimeix a pantalla una llista de tots els tipus de recurs KDE disponibles
--path tipus
Cerca el camí per al tipus especificat
--userpath tipus
Camins d'usuari per als tipus: desktop|autostart|trash|document
--install tipus
Prefix a on instal⋅lar els fitxers de recurs

EXEMPLES

Imprimir el directori arrel de la instal⋅lació del KDE:
% kde4-config --prefix
Imprimir una llista de tots els tipus recursos:
% kde4-config --types
Imprimir el camí del fons d'escriptori que teniu instal⋅lat:
% kde4-config --path fons_d'escriptori

VEURE TAMBÉ

kdeoptions(7)

ERRORS

No se'n coneixen.

AUTOR

Kulow, Stephan <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to kde4-config you should read also:

Share it now!