NOM

kf5-config - Imprimeix a la pantalla els camins de la instal⋅lació de les Qt(TM) i dels Frameworks

SINOPSI

kf5-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix] [--version] [--kde-version] [--types] [--path  tipus] [--userpath  tipus] [--install tipus] [--qt-prefix] [--qt-binaries] [--qt-libraries] [--qt-plugins]

DESCRIPCIÓ

El kf5-config és un programa de línia d'ordres emprat per a rebre informació quant a la instal⋅lació del Frameworks o els camins emprats.
Aquest programa s'usa per a determinar els diversos aspectes d'on resideix instal⋅lat el Frameworks al vostre sistema.
 
 
Nota
 
 
El kf5-config sobretot és el substitut pel kde4-config, mentre que l'eina que es recomana utilitzar en el seu lloc és qtpaths (la qual es lliura amb les Qt(TM)).
 

OPCIONS

--expandvars
Expandeix ${prefix} i ${exec_prefix} en la sortida.
--prefix
Les biblioteques Frameworks han estat compilades sobre el prefix.
--exec-prefix
Les biblioteques Frameworks han estat compilades sobre l'exec_prefix.
--libsuffix
El camí de les biblioteques es troba al sufix.
--localprefix
Prefix en $HOME usat per a escriure fitxers.
--version
Versió de les Qt(TM) i versió contra la que s'han compilat les biblioteques del Frameworks i el kf5-config
--kde-version
Les biblioteques Frameworks han estat compilades en la versió.
--types
Imprimeix a la pantalla una llista de tots els tipus de recursos KDE disponibles.
--path tipus
Cerca el camí per al tipus especificat.
--userpath tipus
Camins d'usuari per als tipus: desktop|document
--install tipus
Prefix a on instal⋅lar els fitxers de recursos.
--qt-prefix
Prefix d'instal⋅lació per a les Qt(TM)
--qt-binaries
Ubicació on s'han instal⋅lat els binaris de les Qt(TM).
--qt-libraries
Ubicació on s'han instal⋅lat les biblioteques de les Qt(TM).
--qt-plugins
Ubicació on s'han instal⋅lat els connectors de les Qt(TM).

EXEMPLES

Imprimeix a la pantalla el directori arrel de la instal⋅lació del Frameworks:
% kf5-config --prefix
Imprimeix a la pantalla una llista de tots els tipus de recursos:
% kf5-config --types
Imprimeix a la pantalla el camí del fons de pantalla que teniu instal⋅lat:
% kf5-config --path fons_de_pantalla

VEGEU TAMBÉ

kf5options(7)

ERRORS

No se'n coneixen.

AUTOR

Kulow, Stephan <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to kf5-config you should read also:

Share it now!