NAME

kross - Aplicació del KDE per executar scripts del Kross.

SINOPSIS

kross [--help] [Opcions-genèriques] [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE] [fitxer...]

DESCRIPCIó

kross executa scripts kross escrits en Javascript, Python, Ruby, Java i Falcon per al KDE.

OPCIONS GENèRIQUES

--author
Mostra informació de l'autor.
--help
Mostra ajuda quant a les opcions.
--help-all
Mostra totes les opcions.
--help-kde
Mostra les opcions específiques de KDE.
--help-qt
Mostra les opcions específiques de Qt.
--license
Mostra informació de llicència.
-v--version
Mostra informació de la versió

OPCIONS DAPLICACIó

fitxer...
Els fitxers amb els scripts a executar.

ÚS

kross fitxer executa l'script fitxer després de carregar el connector de l'interpret per al llenguatge de l'script (detectat a partir del sufix en el nom del fitxer).
Per a interpretar altres llenguatges al Javascript de KDE, haureu d'instal⋅lar kdebindings.

VEURE TAMBé

kdeoptions(7), qtoptions(7), python(1), ruby(1), kjs(1), java(1), falcon(1)
Cerqueu a http://kross.dipe.org/solution.html per a més informació i guies d'aprenentatge.

ERRORS

Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHOR

Sebastian Sauer <[email protected]>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org

Recommended readings

Pages related to kross you should read also:

Share it now!