NOM

live-update-initramfs - escriu imatges actualitzades del kernel i l'initrd en els medis en viu.
 

DESCRIPCIÓ

live-update-initramfs és un wrapper que substitueix l'ordre update-initramfs proporcionada pel paquet initramfs-tools.
En els sistemes vius amb una capa de persistència, live-update-initramfs escriurà imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. Això permet fer les actualitzacions del nucli des del sistema en viu utilitzant apt-get sense necessitat de sincronitzar manualment el nucli i l'initrd al medi en viu. live-update-initramfs passa tots els arguments de la línia d'ordres a l'ordre original update-initramfs; veure update-initramfs.orig.initramfs-tools(8) per obtenir més informació sobre les opcions de l'ordre original update-initramfs.
 

VEURE TAMBÉ

live-tools(7)
 

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-update-initramfs i el projecte Live Systems a la pàgina web < http://live-systems.org/> i al manual a < http://live-systems.org/manual/>.
 

ERRORS

Es pot informar de les errades mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al paquet live-tools al Sistema de Seguiment d'Errors a < http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu electrònic a la llista de correu de Live Systems a < [email protected]>.
 

AUTOR

live-update-initramfs va ser escrit per Daniel Baumann < [email protected]>.

Recommended readings

Pages related to live-update-initramfs you should read also:

Questions & Answers

Helpful answers and articles about live-update-initramfs you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!