NAME

lrfviewer - lrfviewer
 
lrfviewer [opcions] llibre.lrf


 
Llegeix el llibre electrònic LRF book.lrf
 
Sempre que passeu arguments a lrfviewer i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--disable-hyphenation
Inhabilita la partició de mots a final de ratlla. Això redueix significativament el temps de renderització.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--profile
Profile the LRF renderer

--verbose
Imprimeix més informació quant al procés de renderització

--version
mostra el número de versió del programa i surt

--visual-debug
Turn on visual aids to debugging the rendering engine

--white-background
By default the background is off white as I find this easier on the eyes. Use this option to make the background pure white.

AUTHOR

Kovid Goyal Kovid Goyal

Share it now!