NAME

meinproc4 - Traductor KDE per a XML

SINOPSIS

meinproc4 [--help] [Opcions-genèriques] [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE] [--cache  fitxer] [--check] [--htdig] [--srcdir] [--param clau= valor] [[[-o] | [--output]] fitxer] [--stdout] [--stylesheet  xsl] fitxer_docbook

DESCRIPCIó

meinproc4 converteix fitxers DocBook a HTML.

OPCIONS GENèRIQUES

--author
Mostra informació de l'autor.
--help
Mostra ajuda quant a les opcions.
--help-all
Mostra totes les opcions.
--help-kde
Mostra les opcions específiques de KDE.
--help-qt
Mostra les opcions específiques de Qt.
--license
Mostra informació de llicència.
-v--version
Mostra informació de la versió

OPCIONS DAPLICACIó

--cache fitxer
Crea un fitxer de cau per al document
--check
Comprova la validesa del document
 
La sortida pot ser una mica intimidatòria, ja que una petita equivocació pot causar una cascada d'errors. 
El truc és mirar en el primer error, corregir-lo, deseu el fitxer, i executeu  meinproc4 de nou.
--htdig
Crea un índex compatible amb ht://dig
-o, --output fitxer
Envia tot el document cap a un fitxer.
--stdout
Envia tot el document cap a stdout.
--stylesheet xsl
Full d'estil a usar
--srcdir dir
Estableix el directori arrel per a la cerca de kdelibs
--param clau=valor
Estableix els paràmetres a passar al full d'estil.

ÚS

La manera més habitual d'executar meinproc4 és simplement com
 
meinproc4 fitxer-docbook

 
a on fitxer-docbook generalment serà index.docbook. Aquesta ordre crea pàgines HTML del fitxer DocBook. Tingueu en compte que aquestes pàgines només són visibles en els navegadors basats en KDE (com Konqueror).
Si necessiteu veure la sortida HTML en un altre navegador (per exemple, si el feu disponible en línia), utilitzeu
 
meinproc4 --stylesheet nom-full-estil fitxer-docbook

 
a on nom-full-estil serà el camí complet cap a un dels fulls d'estil XSL en $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. Per a generar una sortida adequada per a la web, podeu usar kde-web.xsl o kde-chunk-online.xsl. Veure el fitxer README en aquest directori per a més detalls.

VEURE TAMBé

kdeoptions(7), qtoptions(7)

ERRORS

Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

NOTES

1.
bugs.kde.org

Recommended readings

Pages related to meinproc4 you should read also:

Share it now!