NOM

mkvpropedit - Modifica les propietats dels fitxers Matroska existents sense un multiplexat complet

SINOPSIS

mkvpropedit [opcions] {nom_fitxer_origen} {accions}

DESCRIPCIÓ

Aquest programa analitza un fitxer Matroska i modifica algunes de les seves propietats. Després escriu aquestes modificacions en el fitxer existent. Entre les propietats que es poden modificar es troben els elements sobre la informació del segment (p. ex., el títol), les capçaleres de les pistes (p. ex., el codi de l'idioma, l'etiqueta «pista per omissió» o el nom).
Opcions:
-l, --list-property-names
Llista tots els noms de propietat coneguts i editables, el seu tipus (cadena, enter, booleà, etc.) i una petita descripció. El programa després sortirà. Per tant, el paràmetre nom_fitxer_origen no té per què subministrar-se.
-p, --parse-mode mode
Estableix el mode d'anàlisi. El paràmetre « mode» pot ser «fast» (ràpida, el qual és el predeterminat) o «full» (completa). El mode «fast» no analitzarà tot el fitxer però emprarà els elements meta de cerca per a localitzar els elements requerits d'un fitxer d'origen. En el 99% dels casos n'hi haurà prou. No obstant això, pels fitxers que no contenen elements meta de cerca o que estan malmesos, l'usuari hauria d'emprar el mode d'anàlisi «full». L'anàlisi completa d'un fitxer pot trigar alguns minuts, mentre que una anàlisi ràpida només prendrà alguns segons.
Accions que tenen a veure amb les propietats d'informació de la pista i del segment:
-e, --edit selector
Estableix la secció del fitxer Matroska (informació del segment o una certa capçalera d'una pista) sobre la qual se centraran les següents accions: add (afegir), set (establir) i delete (suprimir). Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades de manera que es pot modificar més d'un element alhora.
 
Per omissió, el editarà la secció d'informació del segment.
 
Vegeu la secció sobre els selectors per a l'edició, per a una completa descripció de la sintaxi.
-a, --add nom=valor
Afegeix una propietat nom amb el contingut de valor. Aquesta propietat serà afegida fins i tot si ja existeix. Tingueu en compte que la majoria de les propietats són úniques i només es troben una vegada.
-s, --set nom=valor
Estableix totes les ocurrències de la propietat nom amb el contingut de valor. Si no existeix dita propietat, llavors serà afegida.
-d, --delete nom
Suprimeix totes les ocurrències de la propietat nom. Tingueu en compte que algunes propietats són requerides i no es poden suprimir.
Accions que tenen a veure amb les etiquetes i capítols:
-t, --tags selector:nom_fitxer
Afegeix o substitueix les etiquetes al nom_fitxer o l'elimina si està buit. El llegirà els mateixos formats d'etiquetes en XML que pugui llegir el mkvmerge(1).
 
El selector serà una de les paraules all, global o track. Per a all, el substituirà o eliminarà totes les etiquetes en un fitxer. Amb global només se substituiran o eliminaran les etiquetes globals.
 
Amb track, el substituirà les etiquetes d'una pista específica. A més, les etiquetes llegides des de nom_fitxer seran assignades a la mateixa pista. La pista s'especifica de la mateixa manera que amb els selectors per a l'edició (vegeu a continuació), p. ex., --tags track:a1:etiquetes_d_àudio_noves.xml.
--add-track-statistics-tags
Calcula les estadístiques per a totes les pistes en un fitxer i hi afegeix etiquetes d'estadístiques noves. Si el fitxer ja conté dites etiquetes, llavors seran actualitzades.
--delete-track-statistics-tags
Suprimeix totes les etiquetes d'estadístiques existents a la pista d'un fitxer. Si el fitxer no conté etiquetes d'estadístiques de la pista, llavors no serà modificat.
-c, --chapters nom_fitxer
Afegeix o substitueix els capítols al nom_fitxer o els elimina si està buit. El llegirà els mateixos formats de capítols senzills i en XML que pugui llegir el mkvmerge(1).
Accions per a manejar els adjunts:
--add-attachment nom_fitxer
Afegeix un adjunt nou des de nom_fitxer.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-name, llavors s'emprarà el seu valor com a nom del nou adjunt. D'altra manera, derivarà del nom_fitxer.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-mime-type, llavors s'emprarà el seu valor com a tipus MIME del nou adjunt. D'altra manera, es detectarà automàticament del contingut de nom_fitxer.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-description, llavors s'emprarà el seu valor com a descripció del nou adjunt. D'altra manera, no s'establirà cap descripció.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-uid, llavors s'emprarà el seu valor com a UID del nou adjunt. D'altra manera, es generarà automàticament un UID aleatori.
--replace-attachment selector:nom_fitxer
Substitueix un o més adjunts que coincideixin amb el selector del nom_fitxer. Si coincideix més d'un adjunt, llavors tot el seu contingut serà substituït pel contingut del nom_fitxer.
 
El selector pot tenir una d'entre quatre formes. Estan explicades a continuació, a la secció els selectors per a l'adjunt.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-name, llavors s'emprarà el seu valor com a nom per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap nom.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-mime-type, llavors s'emprarà el seu valor com a tipus MIME per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap tipus MIME.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-description, llavors s'emprarà el seu valor com a descripció per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap descripció.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-uid, llavors s'emprarà el seu valor com a UID per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap UID.
--update-attachment selector
Estableix les propietats d'un o més adjunts que coincideixen amb el selector. Si coincideix més d'un adjunt, llavors s'actualitzaran totes les seves propietats.
 
El selector pot tenir una d'entre quatre formes. Estan explicades a continuació, a la secció els selectors per a l'adjunt.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-name, llavors s'emprarà el seu valor com a nom per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap nom.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-mime-type, llavors s'emprarà el seu valor com a tipus MIME per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap tipus MIME.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-description, llavors s'emprarà el seu valor com a descripció per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap descripció.
 
Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-uid, llavors s'emprarà el seu valor com a UID per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap UID.
--delete-attachment selector
Suprimeix un o més adjunts que coincideixin amb el selector.
 
El selector pot tenir una d'entre quatre formes. Estan explicades a continuació, a la secció els selectors per a l'adjunt.
Opcions per a les accions en els adjunts:
--attachment-name nom
Estableix el nom a emprar per a les opcions --add-attachment o --replace-attachment.
--attachment-mime-type tipus_MIME
Estableix el tipus MIME a emprar per a les opcions --add-attachment o --replace-attachment.
--attachment-description descripció
Estableix la descripció a emprar per a les opcions --add-attachment o --replace-attachment.
Altres opcions:
--command-line-charset joc_de_caràcters
Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes indicades des de la línia d'ordres. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.
--output-charset joc_de_caràcters
Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes de la sortida. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.
-r, --redirect-output nom_fitxer
Escriu tots els missatges al nom_fitxer en lloc de a la consola. Si bé això es pot fer fàcilment amb la redirecció de la sortida, hi ha casos en què cal aquesta opció: quan el terminal torna a interpretar la sortida abans d'escriure-la a un fitxer. Es respectarà el joc de caràcters establert amb --output-charset.
--ui-language codi
Força l'ús de les traduccions pel codi d'idioma (p. ex., «de_DE» per a les traduccions en alemany). Introduint «list» com a codi, es farà que el programa ofereixi a la sortida una llista de les traduccions disponibles.
--abort-on-warnings
Indica al programa que interrompi després d'emetre el primer avís. El codi de sortida del programa serà 1.
--debug tema
Activa la depuració per a una característica específica. Aquesta opció només és útil pels desenvolupadors.
--engage característica
Activa les característiques experimentals. Es pot sol⋅licitar una llista de les característiques disponibles amb mkvpropedit --engage list. Aquestes característiques no estan destinades a ser emprades en situacions normals.
--gui-mode
Activa el mode IGU. En aquest mode, les línies surten amb un format especial que pot explicar-vos el que està succeint per tal de controlar la IGU. Aquests missatges segueixen el format «#IGU#missatge». El missatge pot estar seguit per parells clau/valor com «#IGU#missatge#clau1=valor1#clau2=valor2...». Ni els missatges ni les claus seran traduïdes, sempre sortiran en anglès.
-v, --verbose
Serà detallat i mostrarà tots els elements importants del Matroska a mesura que es llegeixin.
-h, --help
Mostra la informació d'ús i surt.
-V, --version
Mostra la informació sobre la versió i surt.
@fitxer_d_opcions.json
Llegeix els arguments addicionals per a la línia d'ordres des del fitxer fitxer_d_opcions. Per a més informació sobre els formats admesos, vegeu la secció anomenada «Fitxers d'opcions» a la pàgina man del mkvmerge(1).

SELECTORS PER A LEDICIÓ

L'opció --edit estableix la secció del fitxer Matroska (informació del segment o certes capçaleres d'una pista) sobre la qual se centraran les següents accions: add, set i delete. Aquestes seran vàlides fins que es trobi la següent opció --edit. L'argument per a aquesta opció s'anomena selector per a l'edició.
Per omissió, el editarà la secció d'informació del segment.

Informació del segment

La informació del segment es pot seleccionar amb una d'aquestes tres paraules: «info», «segment_info» o «segmentinfo». Aquestes contenen propietats com el títol o l'UID del segment.

Capçaleres de la pista

Les capçaleres de la pista es poden seleccionar amb un selector lleugerament més complex. Totes les variants comencen amb «track:». Les propietats de la capçalera de la pista inclouen elements com el codi d'idioma, l'etiqueta de «pista per omissió» o el nom de la pista.
track:n
Si el paràmetre n és un número, llavors se seleccionarà la pista amb el número n. L'ordre de les pistes és el mateix que surt amb l'opció --identify del mkvmerge(1).
 
La numeració comença per l'1.
track:tn
Si el paràmetre comença amb un únic caràcter t seguit per n, llavors se seleccionarà la pista número n d'un tipus de pista específica. El paràmetre del tipus de pista t, haurà de ser un d'aquests quatre caràcters: «a» per a una pista d'àudio, «b» per a una pista de botó, «s» per a una pista de subtítols i «v» per a una pista de vídeo. L'ordre de les pistes és el mateix que surt amb l'opció --identify del mkvmerge(1).
 
La numeració comença per l'1.
track:=UID
Si el paràmetre comença amb un signe «=» seguit per un número UID, llavors se seleccionarà la pista on l'element UID de la pista sigui igual que aquest UID. L'UID de la pista es pot obtenir amb el mkvinfo(1).
track:@número
Si el paràmetre comença amb un signe «@» seguit per un número, llavors se seleccionarà la pista on l'element número de la pista sigui igual que aquest número. El número de la pista es pot obtenir amb el mkvinfo(1).

Notes

A causa de la naturalesa dels selectors per a l'edició de la pista, és possible que realment alguns selectors coincideixin amb les mateixes capçaleres de les pistes. En molts casos, totes les accions d'aquests selectors per a l'edició seran combinades i executades en l'ordre en el qual es van indicar a la línia d'ordres.

SELECTORS PER A LADJUNT

Un selector per a l'adjunt s'empra amb les dues accions --replace-attachment i --delete-attachment. Aquest pot tenir una de les quatre formes següents:
 
1.Selecció mitjançant l'ID de l'adjunt. D'aquesta forma, el selector és un senzill número, l'ID de l'adjunt tal com surt amb l'ordre d'identificació del mkvmerge(1).
 
2.Selecció mitjançant l'UID de l'adjunt (ID únic). D'aquesta forma, el selector és el signe = seguit per un número, l'ID únic de l'adjunt tal com surt amb l'ordre d'identificació del mkvmerge(1).
 
3.Selecció mitjançant el nom de l'adjunt. D'aquesta forma el selector és la paraula literal name: seguida pel nom de l'adjunt existent. Si aquest selector és emprat amb --replace-attachment, llavors per a que pugui coincidir s'haurà d'escapar el signe dels dos punts amb \c.
 
4.Selecció mitjançant el tipus MIME de l'adjunt. D'aquesta forma el selector és la paraula literal mime-type: seguida pel tipus MIME de l'adjunt existent. Si aquest selector és emprat amb --replace-attachment, llavors per a que pugui coincidir s'haurà d'escapar el signe dels dos punts amb \c.

EXEMPLES

El següent exemple edita un fitxer anomenat «peli.mkv». Estableix el títol del segment i modifica el codi d'idioma d'una pista d'àudio i d'una pista de subtítols. Tingueu en compte que aquest exemple es pot escurçar llevant la primera opció --edit, ja que editar l'element d'informació del segment està inclòs per omissió per a totes les opcions trobades abans de la primera opció --edit.
 
$ mkvpropedit peli.mkv --edit info --set "title=La pel⋅lícula" --edit track:a1 --set language=cat --edit track:a2 --set language=ita
El segon exemple elimina l'«etiqueta de pista per omissió» de la primera pista de subtítols i l'estableix per a la segona. Tingueu present que el , a diferència del mkvmerge(1), no estableix automàticament a «0» el valor de l'«etiqueta de pista per omissió» quan una pista diferent s'ha establert a «1».
 
$ mkvpropedit peli.mkv --edit track:s1 --set flag-default=0 --edit track:s2 --set flag-default=1
Substituir les etiquetes per a la segona pista de subtítols en un fitxer es veu així:
 
$ mkvpropedit peli.mkv --tags track:s2:etiquetes_subtítols_noves.xml
Eliminar totes les etiquetes requereix ometre el nom del fitxer d'etiquetes:
 
$ mkvpropedit peli.mkv --tags all:
Substituir els capítols en un fitxer es veu així:
 
$ mkvpropedit peli.mkv --chapters capítols_nous.xml
Eliminar tots els capítols requereix ometre el nom del fitxer:
 
$ mkvpropedit peli.mkv --chapters ''
Afegir un fitxer de tipus de lletra (Arial.ttf) com un adjunt:
 
$ mkvpropedit peli.mkv --add-attachment Arial.ttf
Afegir un fitxer de tipus de lletra (89719823.ttf) com un adjunt i proporcionar alguna informació de com és aquest tipus de lletra:
 
$ mkvpropedit peli.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'El tipus de lletra Arial com a tipus de lletra TrueType' --attachment-mime-type application/x-truetype-font --add-attachment 89719823.ttf
Substituir un fitxer de tipus de lletra adjuntat (Comic.ttf) per un altre (Arial.ttf):
 
$ mkvpropedit peli.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'El tipus de lletra Arial com a tipus de lletra TrueType' --replace-attachment name:Comic.ttf:Arial.ttf
Suprimir el segon fitxer adjuntat, sigui el que sigui:
 
$ mkvpropedit peli.mkv --delete-attachment 2
Suprimir tots els tipus de lletra adjuntats segons el tipus MIME:
 
$ mkvpropedit peli.mkv --delete-attachment mime-type:application/x-truetype-font

CODIS DE SORTIDA

El sortirà amb un d'aquests tres codis de sortida:
 
0 -- Aquest codi de sortida significa que la modificació s'ha realitzat correctament.
 
1 -- En aquest cas, el ha generat una sortida amb almenys un avís, però la modificació ha continuat. Un avís és prefixat amb el text «Avís:». Depenent de les qüestions involucrades, els fitxers resultants seran o no correctes. L'usuari serà instat a revisar tant els avisos com els fitxers.
 
2 -- Aquest codi de sortida s'empra després de produir-se un error. El interromprà el procés just després de mostrar el missatge d'error. L'interval dels missatges d'error va des d'arguments incorrectes a la línia d'ordres fins a errors de lectura/escriptura en fitxers malmesos.

CONVERSIÓ PER A FITXERS DE TEXT I JOCS DE CARÀCTERS

Per a un debat en profunditat sobre com manipula la suite MKVToolNix les conversions entre els jocs de caràcters, codifica l'entrada/sortida, codifica la línia d'ordres i codifica a la consola, si us plau, vegeu la secció anomenada de la mateixa manera a la pàgina man del mkvmerge(1).

VARIABLES DENTORN

El empra les variables per omissió que es determinen a la configuració regional del sistema (p. ex., LANG i la família LC_*). Variables addicionals:
MKVPROPEDIT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG i la seva forma abreujada MTX_DEBUG
El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --debug.
MKVPROPEDIT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE i la seva forma abreujada MTX_ENGAGE
El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --engage.

VEGEU TAMBÉ

mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvextract(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix[1].

AUTOR

Bunkus, Moritz <[email protected]>
Desenvolupador

NOTES

1.
la pàgina de les MKVToolNix

Recommended readings

Pages related to mkvpropedit you should read also:

Share it now!