NOM

po4a-translate - retorna un fitxer PO al format de documentació

SINOPSI

po4a-translate -f fmt -m principal.doc -p XX.po -l XX.doc
( XX.doc és la sortida, tots els altres són l'entrada)

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.
El guió po4a-translate està a càrrec de convertir la traducció (que s'ha fet en un fitxer PO) altre cop cap al format de documentació. El fitxer PO proporcionat ha de ser la traducció del fitxer POT que havia produït po4a-gettextize(1).

OPCIONS

-f, --format
Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi l'opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.
-a, --addendum
Afegeix un fitxer al fitxer resultant (per posar el nom del traductor o una secció "Sobre aquesta traducció", per exemple). La primera línia del fitxer a insertar ha de ser una capçalera de PO4A indicant on s'ha d'afegir (consulti la secció Com afegir text addicional que no és traducció a po4a(7)).
-A, --addendum-charset
Joc de caràcters dels annexos. Tingueu en compte que tots els annexos han d'estar en el mateix joc de caràcters.
-m, --master
Fitxer que conté el document principal a traduir.
-M, --master-charset
Joc de caracters del fitxer que conté el document a traduir.
-l, --localized
Fitxer on s'haurà d'escriure el document localitzat (traduït).
-L, --localized-charset
Joc de caracters del fitxer que conté el document localitzat.
-p, --po
Fitxer del quan s'ha de llegir el catàleg de missatges.
-o, --option
Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option in the ' name=value' format. See the documentation of each plugin for more information about the valid options and their meanings.
-k, --keep
Minimal threshold for translation percentage to keep (i.e. write) the resulting file (default: 80). I.e. by default, files have to be translated at least at 80% to get written.
-w, --width
Columna a la que s'ha de justificar el fitxer resultant.
-h, --help
Mostra un breu missatge d'ajuda.
--help-format
Llista els formats de documentació reconeguts per po4a.
-V, --version
Mostra la versió dels guions i acaba.
-v, --verbose
Incrementa el nivell d'informació del programa.
-d, --debug
Mostra alguna informació de depuració.

Afegint contingut (a part de la traducció) als fitxers generats

To add some extra content to the generated document beside what you translated (like the name of the translator, or an "About this translation" section), you should use the --addendum option.
La primera línia de l'apèndix ha de ser una capçalera que indiqui en quin punt del document s'ha d'insertar (pot ser abans o després d'una part indicada del document). La resta del fitxer s'afegirà al fitxer resultant sense cap mena de processat.
Tingueu en compte que si po4a-translate no aconsegueix afegir algun dels fitxers donats, descartarà la traducció completa (perquè el fitxer faltant pot ser el que indiqui l'autor, cosa que evitaria que els usuaris poguessin contactar amb ell per informar-lo d'errors en la traducció).
La capçalera té una sintaxi força rígida. Per a més informació sobre com utilitzar aquesta característica i com funciona, consulti la pàgina de manual de po4a(7).

CONSULTEU TAMBÉ

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

AUTORS

 Denis Barbier <[email protected]>
 Nicolas François <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <[email protected]>
 Jordi Vilalta <[email protected]>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2002-2012 per SPI, inc.
Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).

Recommended readings

Pages related to po4a-translate you should read also:

Share it now!