NOM

qt5options - Opcions comunes de la línia d'ordres per a totes les aplicacions basades en el joc d'eines de les Qt

SINOPSI

aplicació Qt [ -style= estil / -style  estil] [ -stylesheet= full d'estil /  -stylesheet  full d'estil] [-widgetcount] [-reverse] [-qmljsdebugger= port] [-platform  nom_plataforma[:opcions]] [-platformpluginpath  camí] [-platformtheme  tema_plataforma] [-plugin connector] [-qwindowgeometry geometria] [ -qwindowicon  icona] [-qwindowtitle títol] [ -reverse] [-session  sessió] [-display nom_màquina:número_pantalla] [ -geometry geometria] [-dialogs= [xp|none]] [ -fontengine= freetype] [ -h, --help i -? al Windows] [ -v --version]

OPCIONS

Les següents opcions s'apliquen a totes les aplicacions Qt(TM):
-style= estil / -style estil
Establir l'estil de la IGU de l'aplicació. Els valors possibles dependran de la configuració del sistema. Si les Qt han estat compilades amb estils addicionals o si disposeu d'estils addicionals com a connectors els quals estaran disponibles per a l'opció -style de la línia d'ordres.
-stylesheet= full d'estil / -stylesheet full d'estil
Estableix el full d'estil de l'aplicació. El valor haurà de ser un camí d'accés a un fitxer que contingui el full d'estil.
-widgetcount
Imprimeix un missatge de depuració al final sobre el nombre d'estris no destruïts a l'esquerra i el nombre màxim d'estris existents, tot alhora.
-reverse
Estableix la direcció de la disposició de l'aplicació a Qt::RightToLeft. Aquesta opció està destinada a ajudar a depurar i no s'ha d'utilitzar en producció. El valor per omissió és detectat automàticament de la configuració regional de l'usuari (vegeu també QLocale::textDirection()).
-qmljsdebugger= port
Activa el depurador de QML/JS amb un port especificat. El valor haurà d'estar format per port:1234[,bloc], on el bloc és opcional i fa que l'aplicació esperi fins que un depurador es connecta amb ella.
-platform nom_plataforma[:opcions]
Especifica el connector d'abstracció de la plataforma Qt (QPA -Qt Platform Abstraction-).
-platformpluginpath camí
Especifica el camí dels connectors a la plataforma.
-platformtheme tema_plataforma
Especifica el tema de la plataforma.
-plugin connector
Especifica els connectors addicionals per carregar. L'argument pot aparèixer múltiples vegades.
-qwindowgeometry geometria
Especifica la geometria de la finestra per a la finestra principal emprant la sintaxi de X11. Per exemple: -qwindowgeometry 100x100+50+50
-qwindowicon icona
Estableix la icona per omissió de la finestra.
-qwindowtitle títol
Estableix el títol de la primera finestra.
-session sessió
Restaura l'aplicació des d'una sessió anterior.
-display nom_màquina:número_pantalla
Canvia les visualitzacions en X11. Anul⋅la la variable d'entorn DISPLAY.
-geometry geometria
Especifica la geometria de la finestra per a la finestra principal en X11. Per exemple: -geometry 100x100+50+50.
-dialogs= [xp|none]
Només està disponible per a les plataformes de Windows. XP utilitza diàlegs nadius a l'estil XP i cap (none) els desactiva.
-fontengine= freetype
Empra el motor de tipus de lletra FreeType.
-h, --help i -? al Windows
Imprimeix totes les opcions i la descripció de l'aplicació.
-v --version
Mostra la cadena sobre la versió de l'aplicació.

VEGEU TAMBÉ

kf5options(7)

AUTORS

Pàgina de manual original escrita per en Watts, Lauri <[email protected]>
Actualitzada als Frameworks 5 per en Lück, Burkhard <[email protected]>
La informació d'aquesta pàgina del manual és de la documentació de QApplication[1], la documentació de QGuiApplication[2] i la documentació de QCommandLineParser[3].

AUTORS

Watts, Lauri <[email protected]>
Autor.
Lück, Burkhard <[email protected]>
Autor.

NOTES

1.
documentació de QApplication
2.
documentació de QGuiApplication
3.
documentació de QCommandLineParser

Recommended readings

Pages related to qt5options you should read also:

Share it now!