NOM

qtoptions - Opcions comuns de la línia d'ordres per a totes les aplicacions basades en el joc d'eines de Qt

SINOPSI

Aplicació de Qt [Opcions genèriques de Qt]

OPCIONS

Les següents opcions s'apliquen a totes les aplicacions Qt(TM):
--display nom_pantalla
Usa la pantalla del servidor X nom_pantalla.
--session ID_de_sessió
Restaura l'aplicació per l'ID_de_sessió donat.
--cmap
Fa que l'aplicació instal⋅li un mapa de color privat a una pantalla de 8 bits.
--ncols compte
Limita el nombre de colors assignats al cub de color a una pantalla de 8 bits, si l'aplicació està usant l'especificació de color QApplication::ManyColor.
--nograb
Li diu a Qt(TM) de no capturar mai el ratolí o el teclat.
--dograb
L'execució sota un depurador pot causar un --nograb implícit, useu --dograb per a no fer cas.
--sync
Canvia a mode síncron per a la depuració.
--fn,--font nom_tipus_lletra
Defineix el tipus de lletra de l'aplicació.
--bg,--background color
Estableix el color de fons per omissió i una paleta d'aplicació (es calculen les ombres suaus i fosques).
--fg,--foreground color
Estableix el color de primer pla per omissió
--btn,--button color
Estableix el color de botó per omissió.
--name nom
Estableix el nom de l'aplicació.
--title títol
Estableix el títol de l'aplicació (capçalera).
--visual TrueColor
Força a l'aplicació a usar visió TrueColor a una pantalla de 8-bits.
--inputstyle estil_d'entrada
Estableix l'estil d'entrada XIM (X Input Method). Els valors possibles són onthespot, overthespot, offthespot i root.
--im servidor XIM
Estableix el servidor XIM.
--noxim
Deshabilita XIM
--reverse
emmiralla tota la disposició dels estris
--stylesheet file.qss
aplica els fulls d'estils de les Qt als estris de les aplicacions

VEURE TAMBÉ

kdeoptions(7)

AUTORS

Pàgina de manual escrita per en Watts, Lauri <[email protected]>

AUTOR

Watts, Lauri <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to qtoptions you should read also:

Share it now!