NÁZEV

diffuse - grafický nástroj pro slučování a porovnávání textových souborů

POUŽITÍ

diffuse [ -h | -? | --help | -v | --version]
diffuse [ --no-rcfile | --rcfile file] [[option...] | [ file...]...]

POPIS

Diffuse je grafický nástroj pro slučování a porovnávání textových souborů. Diffuse dokáže porovnat libovolný počet souborů a nabízí uživatelům možnost ručně upravit zarovnání řádků a přímo upravovat porovnávané soubory. Diffuse také umí načíst k porovnání a slučování revize souborů přímo z repozitářů Bazaar, CVS, Darcs, Git, Mercurial, Monotone, RCS, Subversion a SVK.

MOŽNOSTI

Možnosti nápovědy

Parametr pro zobrazení nápovědy musí být zadán jako jediný parametr příkazové řádky. Diffuse bude po zobrazení nápovědy okamžitě ukončeno.
-h, -?, --help
Zobrazí návod k použití.
-v, --version
Zobrazí verzi programu a licenční údaje.

Možnosti nastavení

Parametr pro specifikaci nastavení musí být zadán jako první parametr příkazové řádky.
--no-rcfile
Zakáže načítání inicializačních souborů.
--rcfile soubor
Načte inicializační příkazy ze souboru soubor.

Obecné možnosti

-c, --commit rev
Otevře samostatné panely pro porovnání všech souborů ze zadaných cest změněných zápisem revize rev.
-D, --close-if-same
Zavře panely s identickým obsahem.
-e, --encoding kodek
Pro čtení a zápis souborů použije kodek.
-L, --label název
Místo názvu souboru zobrazí uvedený název.
-m, --modified
Otevře samostatné panely pro porovnání všech změněných souborů ze zadaných cest.
-r, --revision rev
Otevře revizi rev souboru uvedeného jako následující parametr příkazové řádky.
-s, --separate
Všechny soubory uvedené v příkazové řádce po tomto parametru otevře v samostatných panelech.
-t, --tab
Otevře nový panel pro všechny soubory uvedené v příkazové řádce po tomto parametru.
--line řádek
Po spuštění zobrazí a vybere zadaný řádek.
--null-file
Vytvoří prázdné podokno pro porovnání souborů.

Možnosti zobrazení

Parametry zobrazení zadané v příkazové řádce budou mít přednost před uloženým nastavením.
-b, --ignore-space-change
Bude ignorovat změny, pokud jde o znaky mezer.
-B, --ignore-blank-lines
Bude ignorovat změny, pokud jde o prázdné řádky.
-E, --ignore-end-of-line
Bude ignorovat změny, pokud jde o znaky konců řádek.
-i, --ignore-case
Bude ignorovat změny, pokud jde o změnu velikosti písmen.
-w, --ignore-all-space
Bude ignorovat změny, pokud jde o netisknutelné znaky.

POROVNáVáNí SOUBORů

Pro vytvoření dalších panelů pro porovnání souborů použijte položky nabídky Soubor → Nové 2směrné slučování, Soubor → Nové 3směrné slučování nebo Soubor → Nové Nsměrné slučování. Názvy souborů a čísla revizí mohou být zadány pomocí příkazové řádky pro spuštění Diffuse, nebo pomocí polí v dialogu Otevřít soubor.
Diffuse zobrazí soubory vedle sebe a vložením mezer zarovná podobné řádky v jednotlivých souborech. Rozdíly jsou zvýrazněny pomocí odlišné barvy pozadí.

Přehled porovnání

Přehled rozdílů v porovnaných souborech je umístěn na pravém okraji. V přehledu jsou vyznačena místa, kde byly vloženy mezery pro zarovnání shodných řádků a rozdíly jsou zvýrazněny pomocí barevných pruhů. Ruční úpravy jsou zvýrazněny zelenou barvou. Aktuálně zobrazený úsek je pak označen modrým kurzorem. Kliknutím do podokna přehledu můžete vybrat úsek, který má být zobrazen.

Výběr

Pro výběr textových řádků můžete použít jak myš, tak klávesnici. Samostatný řádek vyberete myší jednoduše tak, že na něj kliknete. Více řádků můžete vybrat kliknutím a tažením kurzoru. Aktuální výběr pak také můžete rozšířit tak, že při kliknutí podržíte klávesu Shift. Pomocí klávesnice vyberete jednotlivé řádky pomocí kláves Page Up/Down nebo pomocí šipek. Aktuální výběr pak rozšíříte podržením klávesy Shift a stisknutím kláves Page Up/Down nebo šipek. Pro přesun výběru mezi jednotlivými soubory můžete použít šipku doleva nebo doprava.

Zarovnání řádků

K zarovnání řádků porovnávaných souborů může být použita myš nebo klávesnice. Pro zarovnání řádků pomocí myši vyberte požadovaný řádek v prvním ze souborů pomocí levého tlačítka a v druhém souboru klikněte pravým tlačítkem myši na řádek, který chcete zarovnat s vybraným a z místní nabídky vyberte položku Zarovnat s výběrem. Pro zarovnání řádků pomocí klávesnice nastavte pomocí šipek výběr na požadovaný řádek v prvním ze souborů a aktivujte ho stisknutím mezerníku, poté pomocí šipek vyberte požadovaný řádek ve druhém souboru a stisknutím mezerníku potvrďte zarovnání. Tuto operaci můžete přerušit stisknutím klávesy Escape.
Pokud nechcete aby některé řádky byly porovnávány s řádky v ostatních souborech, můžete je z porovnání vyloučit použitím položky Izolovat.

Editace

Pro přepnutí do režimu editace stiskněte klávesu Enter nebo dvakrát klikněte myší. Režim editace je indikován změnou kurzoru a zobrazením pozice kurzoru ve stavovém řádku.
V režimu editace je možné vybírat text pomocí myši. Pro rozšíření aktuálního výběru je možné použít klávesu Shift, kterou je třeba přidržet a poté určit nový rozsah výběru buď pomocí myši, nebo pomocí klávesnice za použití šipek, nebo některé z kláves Home, End, Page Up nebo Page Down. Jednotlivá slova mohou být vybrána dvojitým kliknutím myší. Celé řádky pak trojitým kliknutím.
V režimu editace je také možné text upravovat. Upravené řádky budou zvýrazněny použitím zeleného pozadí. Provedené úpravy můžete vrátit zpět nebo zopakovat použitím položek nabídky Zpět a Znovu.
Režim editace opustíte pomocí klávesy Escape nebo kliknutím do podokna jiného souboru.

Slučování

Pro přesun mezi nalezenými rozdíly použijte příslušná tlačítka nebo položky nabídky. Diffuse při procházení přesune výběr na následující souvislý blok rozdílů nebo úprav.
Pro zkopírování bloků textu do vybraného rozsahu použijte příslušná tlačítka nebo položky nabídky. Provedené úpravy můžete vrátit zpět nebo zopakovat použitím položek nabídky Zpět a Znovu. Pro vrácení všech provedených úprav daného bloku řádků bez ohledu na pořadí jejich provedení je možné použít položku nabídky Smazat úpravy.

SPRáVA VERZí

Diffuse podporuje načítání revizí souborů z několika systémů pro správu verzí prostřednictvím jejich rozhraní pro příkazový řádek. Verze Diffuse pro Microsoft Windows umí používat jak Cygwin verze, tak nativní verze podporovaných systémů pro správu verzí. Pokud Diffuse používáte s Cygwin, zajistěte, aby nastavení Diffuse pro Cygwin odpovídala konfiguraci vašeho systému. Pokud je pro daný systém správy verzí k dispozici volba Upravit cesty pro Cygwin, musí být při použití verze pro Cygwin povolena.
Chování systémů pro správu verzí závisí na nastavení systémových cest a dalších proměnných. Volba Spustit z příkazové řádky terminálu Bash může být použita pro zjednodušení nastavení prostředí pro systémy kontroly verzí pro Cygwin.

Prohlížení nezapsaných změn

Při použití parametru -m budou v Diffuse otevřeny panely s porovnáním pro všechny soubory u kterých systém pro správu verzí nahlásí nezapsané změny. To se hodí pro kontrolu změn před zapsáním, nebo pro řešení konfliktů slučování. Pokud není specifikována žádná cesta, bude použit aktuální pracovní adresář. Například pokud chcete zobrazit všechny nezapsané úpravy, použijte tento příkaz:
$  diffuse -m
Pokud je specifikován jen jeden soubor, bude pro porovnání použita výchozí revize tohoto souboru. Například tento příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi výchozí revizí souboru foo.C a místní kopií souboru foo.C:
$  diffuse foo.C
 

Specifikace revizí

Parametr -r může být použit pro explicitní specifikaci určité revize souboru. Může být použit libovolný identifikátor podporovaný daným systémem pro správu verzí. Pokud je uvedena jen jedna revize, bude při porovnání použita místní kopie souboru. Například tento příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi revizí 123 souboru foo.C a místní kopií souboru foo.C:
$  diffuse -r 123 foo.C
Několik revizí souboru může být porovnáno použitím více parametrů -r. Například tento příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi revizí 123 souboru foo.C a revizí 321 souboru foo.C:
$  diffuse -r 123 -r 321 foo.C
Při porovnání mohou být uvedeny jak místní soubory, tak soubory ze systému správy verzí. Například tento příkaz zobrazí 3směrné slučování mezi revizí MERGE_HEAD souboru foo.C, lokální kopií souboru foo.C a revizí HEAD souboru foo.C:
$  diffuse -r MERGE_HEAD foo.C foo.C -r HEAD foo.C
Parametr -c může být použit k jednoduchému určení po sobě jdoucích revizí. Například tento příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi revizí 1.2.2 souboru foo.C a revizí 1.2.3 souboru foo.C:
$  diffuse -c 1.2.3 foo.C
Počet podoken která mohou být použita k porovnání souborů není programem Diffuse nijak omezen. Například vstupní soubory pro chobotnicovité sloučení v Git mohou být zobrazeny pomocí následujícího příkazu:
$  diffuse -r HEAD^1 -r HEAD^2 -r HEAD^3 -r HEAD^4 -r HEAD^5 foo.C
 

ZDROJE

Zdroje mohou být použity k úpravě vzhledu a chování Diffuse, například ke změně barev použitých v uživatelském rozhraní, přizpůsobení klávesových zkratek, přidání nebo změně pravidel zvýraznění syntaxe, nebo změně přiřazení pravidel zvýraznění syntaxe k určitým příponám souborů.
Diffuse při spuštění načte příkazy ze systémového inicializačního souboru /etc/diffuserc ( ve Windows %INSTALL_DIR%\diffuserc) a poté z uživatelského inicializačního souboru ~/.config/diffuse/diffuserc (ve Windows %HOME%\.config\diffuse\diffuserc). Toto chování může být změněno pomocí parametrů --no-rcfile a --rcfile. Pro zpracování inicializačních příkazů je použit lexikální analyzátor podobný tomu v Bourne shell . Pro zadávání komentářů a speciálních znaků je možné použít stejné escapování jako v Bourne shell skriptech.

Obecné

import soubor
Zpracuje inicializační příkazy ze souboru soubor. Inicializační soubory budou zpracovány pouze jednou.

Přiřazení klávesových zkratek

keybinding kontext akce kombinace_kláves
Přiřadí klávesovou zkratku akci akce použité v určitém kontextu kontext. Použití modifikačních kláves Shift nebo Control určíte přidáním Shift+ nebo Ctrl+ k řetězci parametru kombinace_kláves. Klávesy běžně modifikované klávesou Shift by při použití modifikační klávesy Shift měly být v řetězci parametru kombinace_kláves uváděny ve své modifikované podobě. Tedy například, Ctrl+g, ale Shift+Ctrl+G. Přiřazení určité kombinace_kláves můžete zrušit nastavením parametru akce na hodnotu None.
 
 
Přiřazení klávesových zkratek položkám nabídky
 
Pro definici přiřazení klávesových zkratek pro položky nabídky použijte pro parametr kontext hodnotu menu. Platné hodnoty parametru akce jsou:
open_file
Položka nabídky Soubor → Otevřít soubor...
 
Výchozí: Ctrl+o
open_file_in_new_tab
Položka nabídky Soubor → Otevřít v novém panelu...
 
Výchozí: Ctrl+t
open_modified_files
Položka nabídky Soubor → Otevřít změněné soubory...
 
Výchozí: Shift+Ctrl+O
open_commit
Položka nabídky Soubor → Otevřít revizi... menu item
 
Výchozí: Shift+Ctrl+T
reload_file
Položka nabídky Soubor → Znovu načíst soubor
 
Výchozí: Shift+Ctrl+R
save_file
Položka nabídky Soubor → Uložit soubor
 
Výchozí: Ctrl+s
save_file_as
Položka nabídky Soubor → Uložit soubor jako...
 
Výchozí: Shift+Ctrl+A
save_all
Položka nabídky Soubor → Uložit vše
 
Výchozí: Shift+Ctrl+S
new_2_way_file_merge
Položka nabídky Soubor → Nové 2směrné slučování
 
Výchozí: Ctrl+2
new_3_way_file_merge
Položka nabídky Soubor → Nové 3směrné slučování
 
Výchozí: Ctrl+3
new_n_way_file_merge
Položka nabídky Soubor → Nové Nsměrné slučování
 
Výchozí: Ctrl+4
close_tab
Položka nabídky Soubor → Zavřít panel
 
Výchozí: Ctrl+w
undo_close_tab
Položka nabídky Soubor → Obnovit zavřený panel
 
Výchozí: Shift+Ctrl+w
quit
Položka nabídky Soubor → Konec
 
Výchozí: Ctrl+q
undo
Položka nabídky Úpravy → Zpět
 
Výchozí: Ctrl+z
redo
Položka nabídky Úpravy → Znovu
 
Výchozí: Shift+Ctrl+Z
cut
Položka nabídky Vyjmout → Zpět
 
Výchozí: Ctrl+x
copy
Položka nabídky Úpravy → Kopírovat
 
Výchozí: Ctrl+c
paste
Položka nabídky Úpravy → Vložit
 
Výchozí: Ctrl+v
select_all
Položka nabídky Úpravy → Označit vše
 
Výchozí: Ctrl+a
clear_edits
Položka nabídky Úpravy → Smazat úpravy
 
Výchozí: Ctrl+r
dismiss_all_edits
Položka nabídky Úpravy → Zrušit všechny úpravy
 
Výchozí: Ctrl+d
find
Položka nabídky Úpravy → Najít...
 
Výchozí: Ctrl+f
find_next
Položka nabídky Úpravy → Najít další
 
Výchozí: Ctrl+g
find_previous
Položka nabídky Úpravy → Najít předchozí
 
Výchozí: Shift+Ctrl+G
go_to_line
Položka nabídky Úpravy → Přejít na řádek...
 
Výchozí: Shift+Ctrl+L
preferences
Položka nabídky Úpravy → Předvolby...
 
Výchozí: None
no_syntax_highlighting
Položka nabídky Zobrazit → Zvýraznění syntaxe → Nic
 
Výchozí: None
syntax_highlighting_syntaxe
Položka nabídky Zobrazit → Zvýraznění syntaxe → syntaxe
 
Výchozí: None
realign_all
Položka nabídky Zobrazit → Znovu zarovnat
 
Výchozí: Ctrl+l
isolate
Položka nabídky Zobrazit → Izolovat
 
Výchozí: Ctrl+i
first_difference
Položka nabídky Zobrazit → První rozdíl
 
Výchozí: Shift+Ctrl+Up
previous_difference
Položka nabídky Zobrazit → Předchozí rozdíl
 
Výchozí: Ctrl+Up
next_difference
Položka nabídky Zobrazit → Další rozdíl
 
Výchozí: Ctrl+Down
last_difference
Položka nabídky Zobrazit → Poslední rozdíl
 
Výchozí: Shift+Ctrl+Down
first_tab
Položka nabídky Zobrazit → První panel
 
Výchozí: Shift+Ctrl+Page_Up
previous_tab
Položka nabídky Zobrazit → Předchozí panel
 
Výchozí: Ctrl+Page_Up
next_tab
Položka nabídky Zobrazit → Další panel
 
Výchozí: Ctrl+Page_Down
last_tab
Položka nabídky Zobrazit → Poslední panel
 
Výchozí: Shift+Ctrl+Page_Down
shift_pane_right
Položka nabídky Zobrazit → Přesunout podokno doprava
 
Výchozí: Shift+Ctrl+parenleft
shift_pane_left
Položka nabídky Zobrazit → Přesunout podokno doleva
 
Výchozí: Shift+Ctrl+parenright
convert_to_upper_case
Položka nabídky Formát → Převést na velká písmena
 
Výchozí: Ctrl+u
convert_to_lower_case
Položka nabídky Formát → Převést na malá písmena
 
Výchozí: Shift+Ctrl+U
sort_lines_in_ascending_order
Položka nabídky Formát → Seřadit řádky vzestupně
 
Výchozí: Ctrl+y
sort_lines_in_descending_order
Položka nabídky Formát → Seřadit řádky sestupně
 
Výchozí: Shift+Ctrl+Y
remove_trailing_white_space
Položka nabídky Formát → Odstranit mezery na koncích řádků
 
Výchozí: Ctrl+k
convert_tabs_to_spaces
Položka nabídky Formát → Nahradit tabulátory mezerami
 
Výchozí: Ctrl+b
convert_leading_spaces_to_tabs
Položka nabídky Formát → Nahradit úvodní mezery tabulátory
 
Výchozí: Shift+Ctrl+B
increase_indenting
Položka nabídky Formát → Zvětšit odsazení
 
Výchozí: Shift+Ctrl+>
decrease_indenting
Položka nabídky Formát → Zmenšit odsazení
 
Výchozí: Shift+Ctrl+<
convert_to_dos
Formát → Převést na DOS formát
 
Výchozí: Shift+Ctrl+E
convert_to_mac
Položka nabídky Formát → Převést na Mac formát
 
Výchozí: Shift+Ctrl+C
convert_to_unix
Položka nabídky Formát → Převést na Unix formát
 
Výchozí: Ctrl+e
copy_selection_right
Položka nabídky Sloučit → Kopírovat výběr doprava
 
Výchozí: Shift+Ctrl+Right
copy_selection_left
Položka nabídky Sloučit → Kopírovat výběr doleva
 
Výchozí: Shift+Ctrl+Left
copy_left_into_selection
Položka nabídky Sloučit → Kopírovat zleva do výběru
 
Výchozí: Ctrl+Right
copy_right_into_selection
Položka nabídky Sloučit → Kopírovat zprava do výběru
 
Výchozí: Ctrl+Left
merge_from_left_then_right
Položka nabídky Sloučit → Sloučit zleva a poté zprava menu item
 
Výchozí: Ctrl+m
merge_from_right_then_left
Položka nabídky Sloučit → Sloučit zprava a poté zleva
 
Výchozí: Shift+Ctrl+M
help_contents
Položka nabídky Nápověda → Zobrazit nápovědu
 
Výchozí: F1
about
Položka nabídky Nápověda → O programu Diffuse
 
Výchozí: None
 
 
Přiřazení klávesových zkratek pro řádkový režim úprav
 
Pro přiřazení klávesových zkratek pro řádkový režim úprav použijte pro parametr kontext hodnotu line_mode. Platné hodnoty parametru akce jsou:
enter_align_mode
aktivovat režim úprav zarovnání
 
Výchozí: space
enter_character_mode
aktivovat znakový režim úprav
 
Výchozí: Return, KP_Enter
first_line
přesunout kurzor na první řádek
 
Výchozí: Home, g
extend_first_line
přesunout kurzor na první řádek a rozšířit výběr
 
Výchozí: Shift+Home
last_line
přesunout kurzor na poslední řádek
 
Výchozí: End, Shift+G
extend_last_line
přesunout kurzor na poslední řádek a rozšířit výběr
 
Výchozí: Shift+End
up
posunout kurzor o jeden řádek nahoru
 
Výchozí: Up, k
extend_up
posunout kurzor o jeden řádek nahoru a rozšířit výběr
 
Výchozí: Shift+Up, Shift+K
down
posunout kurzor o jeden řádek dolů
 
Výchozí: Down, j
extend_down
posunout kurzor o jeden řádek dolů a rozšířit výběr
 
Výchozí: Shift+Down, Shift+J
left
přesunout kurzor o soubor doleva
 
Výchozí: Left, h
extend_left
přesunout kurzor o soubor doleva a rozšířit výběr
 
Výchozí: Shift+Left
right
přesunout kurzor o soubor doprava
 
Výchozí: Right, l
extend_right
přesunout kurzor o soubor doprava a rozšířit výběr
 
Výchozí: Shift+Right
page_up
přesunout kurzor o stránku nahoru
 
Výchozí: Page_Up, Ctrl+u
extend_page_up
přesunout kurzor o stránku nahoru a rozšířit výběr
 
Výchozí: Shift+Page_Up, Shift+Ctrl+u
page_down
přesunout kurzor o stránku dolů
 
Výchozí: Page_Down, Ctrl+d
extend_page_down
přesunout kurzor o stránku dolů a rozšířit výběr
 
Výchozí: Shift+Page_Down, Shift+Ctrl+d
delete_text
smazat vybraný text
 
Výchozí: BackSpace, Delete, x
first_difference
vybrat první rozdíl
 
Výchozí: Ctrl+Home, Shift+P
previous_difference
vybrat předchozí rozdíl
 
Výchozí: p
next_difference
vybrat další rozdíl
 
Výchozí: n
last_difference
vybrat poslední rozdíl
 
Výchozí: Ctrl+End, Shift+N
clear_edits
smazat všechny úpravy ve vybraných řádcích
 
Výchozí: r
copy_selection_left
zkopírovat vybrané řádky do souboru nalevo
 
Výchozí: None
copy_selection_right
zkopírovat vybrané řádky do souboru napravo
 
Výchozí: None
copy_left_into_selection
zkopírovat do výběru řádky ze souboru nalevo
 
Výchozí: Shift+L
copy_right_into_selection
zkopírovat do výběru řádky ze souboru napravo
 
Výchozí: Shift+H
merge_from_left_then_right
sloučit řádky ze souboru nalevo a poté ze souboru napravo
 
Výchozí: m
merge_from_right_then_left
sloučit řádky ze souboru napravo a poté ze souboru nalevo
 
Výchozí: Shift+M
isolate
izolovat vybrané řádky
 
Výchozí: i
 
 
Přiřazení klávesových zkratek pro režim úprav zarovnání
 
Pro přiřazení klávesových zkratek pro režim úprav zarovnání použijte pro parametr kontext hodnotu align_mode. Platné hodnoty parametru akce jsou:
enter_line_mode
aktivovat řádkový režim úprav
 
Výchozí: Escape
enter_character_mode
aktivovat znakový režim úprav
 
Výchozí: Return, KP_Enter
first_line
přesunout kurzor na první řádek
 
Výchozí: g
last_line
přesunout kurzor na poslední řádek
 
Výchozí: Shift+G
up
posunout kurzor o jeden řádek nahoru
 
Výchozí: Up, k
down
posunout kurzor o jeden řádek dolů
 
Výchozí: Down, j
left
přesunout kurzor o soubor doleva
 
Výchozí: Left, h
right
přesunout kurzor o soubor doprava
 
Výchozí: Right, l
page_up
přesunout kurzor o stránku nahoru
 
Výchozí: Page_Up, Ctrl+u
page_down
přesunout kurzor o stránku dolů
 
Výchozí: Page_Down, Ctrl+d
align
zarovnat vybraný řádek k aktuální pozici kurzoru
 
Výchozí: space
 
 
Přiřazení klávesových zkratek pro znakový režim úprav
 
Pro přiřazení klávesových zkratek pro znakový režim úprav použijte pro parametr kontext hodnotu character_mode. Platné hodnoty parametru akce jsou:
enter_line_mode
aktivovat řádkový režim úprav
 
Výchozí: Escape

Řetězce

string název hodnota
Deklaruje řetězec s názvem název a přiřadí mu hodnotu hodnota.
 
 
Používané řetězce
 
Diffuse používá následující řetězce:
difference_colours
seznam definovaných názvů barev použitých ke zvýraznění rozdílů
 
Výchozí: difference_1 difference_2 difference_3

Barvy

[ colour | color ] název červená zelená modrá
Deklaruje barvu s názvem název. Jednotlivé barevné složky jsou definovány jako hodnoty mezi 0 a 1.
 
 
Používané barvy
 
Diffuse používá následující barvy:
alignment
barva použitá ke zvýraznění řádku vybraného k ručnímu zarovnání
 
Výchozí: 1 1 0
character_selection
barva použitá ke zvýraznění vybraných znaků
 
Výchozí: 0.7 0.7 1
cursor
barva kurzoru
 
Výchozí: 0 0 0
difference_1
barva použitá ke zvýraznění rozdílů mezi první dvojicí souborů
 
Výchozí: 1 0.625 0.625
difference_2
barva použitá ke zvýraznění rozdílů mezi druhou dvojicí souborů
 
Výchozí: 0.85 0.625 0.775
difference_3
barva použitá ke zvýraznění rozdílů mezi třetí dvojicí souborů
 
Výchozí: 0.85 0.775 0.625
edited
barva použitá ke zvýraznění upravených řádků
 
Výchozí: 0.5 1 0.5
hatch
barva použitá k označení mezer vzniklých zarovnáním
 
Výchozí: 0.8 0.8 0.8
line_number
barva písma pro čísla řádků
 
Výchozí: 0 0 0
line_number_background
barva pozadí pro oblast čísel řádků
 
Výchozí: 0.75 0.75 0.75
line_selection
barva použitá ke zvýraznění vybraných řádků
 
Výchozí: 0.7 0.7 1
map_background
barva pozadí mapy
 
Výchozí: 0.6 0.6 0.6
margin
barva použitá k označení pravého okraje
 
Výchozí: 0.8 0.8 0.8
preedit
barva textu před úpravami
 
Výchozí: 0 0 0
text
barva písma běžného textu
 
Výchozí: 0 0 0
text_background
barva pozadí textové oblasti
 
Výchozí: 1 1 1

Hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou

float název hodnota
Deklaruje hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s názvem název a přiřadí jí hodnotu hodnota.
 
 
Používané hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou
 
Diffuse používá následující hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou:
alignment_opacity
průhlednost použitá při míchání barvy použité pro zvýraznění ručního zarovnání
 
Výchozí: 1
character_difference_opacity
průhlednost použitá při míchání barev použitých pro zvýraznění rozdílných znaků
 
Výchozí: 0.4
character_selection_opacity
průhlednost použitá při míchání barvy použité pro zvýraznění vybraných znaků
 
Výchozí: 0.4
edited_opacity
průhlednost použitá při míchání barvy použité pro zvýraznění upravených řádků
 
Výchozí: 0.4
line_difference_alpha
průhlednost použitá při míchání barev pro zvýraznění rozdílných řádků
 
Výchozí: 0.3
line_selection_opacity
průhlednost použitá při míchání barvy pro zvýraznění vybraných řádků
 
Výchozí: 0.4

Zvýraznění syntaxe

syntax název [výchozí_stav výchozí_značka]
Deklaruje nový styl syntaxe s názvem název. Zvýrazňování syntaxe používá jednoduchý stavový stroj u kterého přepínání mezi jednotlivými stavy závisí na nalezení určitých řetězců. Výchozím stavem stavového stroje bude výchozí_stav. Všechny znaky, které neodpovídají nějaké masce budou pro zvýraznění označeny značkou výchozí_značka. Styl syntaxe s názvem název může být odstraněn vynecháním parametrů výchozí_stav a výchozí_značka.
syntax_files název [maska]
Určuje, že pro soubory jejichž název odpovídá masce uvedené v parametru maska má být použit styl zvýraznění syntaxe s názvem název. Masky sloužící k rozpoznání toho pro které soubory má být použito zvýraznění syntaxe s názvem název mohou být odstraněny vynecháním parametru maska.
syntax_magic název [maska [ignorecase]]
Určuje, že pro soubory jejichž první řádek odpovídá masce uvedené v parametru maska má být použit styl zvýraznění syntaxe s názvem název. Masky sloužící k rozpoznání toho pro které soubory má být použito zvýraznění syntaxe s názvem název mohou být odstraněny vynecháním parametru maska.
syntax_pattern název výchozí_stav cílový_stav značka maska [ignorecase]
Přidá masku do dříve definovaného stylu syntaxe. Masky jsou postupně testovány v pořadí v jakém byly definovány, dokud není nalezena první shoda. Porovnávány jsou vždy jen masky u nichž parametr výchozí_stav odpovídá právě aktivnímu stavu stavového stroje. Pokud je nalezen řetězec odpovídající masce parametru maska, stavový stroj se přepne do stavu definovaného v parametru cílový_stav. Pokud je uveden parametr ignorecase, bude při porovnávání masky ignorována velikost písmen. Všechny znaky, které odpovídají určené masce budou pro zvýraznění označeny značkou značka.

SOUBORY

Diffuse používá následující soubory:
/etc/diffuserc
sdílené předvolby (ve Windows %INSTALL_DIR%\diffuserc)
/usr/share/diffuse/syntax/*.syntax
soubory s pravidly pro zvýraznění syntaxe různých jazyků (ve Windows %INSTALL_DIR%\syntax\*.syntax)
~/.config/diffuse/diffuserc
uživatelské předvolby (ve Windows %HOME%\.config\diffuse\diffuserc)
~/.config/diffuse/prefs
uložená nastavení (ve Windows %HOME%\.config\diffuse\prefs)
~/.local/share/diffuse/state
data přenášená mezi relacemi (ve Windows %HOME%\.local\share\diffuse\state)

AUTOR

Autorem Diffuse je Derrick Moser <[email protected]>.
© 2006-2014 Derrick Moser. Všechna práva vyhrazena.

LICENCE

Diffuse je svobodný software. Lze ho upravovat a distribuovat za podmínky dodržení pravidel licence GNU General Public License (dále jen GPL), vydané Free Software Foundation. Použít lze verzi 2, nebo (pokud chcete) některou z jejích novějších verzí.

Share it now!