JMÉNO

setstyle - zmìní nastavení Window Makera související se stylem nebo zavede téma

SYNTAXE

setstyle [--no-fonts] [--help] [--version] soubor se stylem

DESCRIPTION

setstyle naèítá soubor se stylem a zapí¹e jeho obsah do domény Window Makera, èím¾ nastaví aktuální styl Window Makera. Jakmile je poskytnutá cesta, adresáø bude pova¾ovaný za balík s tématem a podla toho bude i zavedený. Jakmile je daný argument --no-fonts, nastavení související s fonty ( IconTitleFont, ClipTitleFont, MenuTextFont, MenuTitleFont, WindowTitleFont) v souboru se stylem budou ignorované.
 
Pokud je uvedeno --no-cursors vlajky, definice kurzoru myši ( NormalCursor, ArrowCursor, MoveCursor, ResizeCursor, TopLeftResizeCursor, TopRightResizeCursor, BottomLeftResizeCursor, BottomRightResizeCursor, VerticalResizeCursor, HorizontalResizeCursor, WaitCursor, QuestionCursor, TextCursor, SelectCursor) ve stylu a tématu budou ignorovány.

VOLBY

--no-fonts
ignorovat nastavení fontù v souboru se stylem.
--help
vypí¹e nápovìdu
--version
vypí¹e èíslo verze

PROMìNNÉ PROSTØEDÍ

GNUSTEP_USER_ROOT
specifikuje cestu k adresáøi Defaults. Øetìzec "Defaults/" je pøidán k této promìnné, èím¾ se urèí umístìní databází. Jakmile promìnná není nastavená, tak její implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WindowMaker
Toto je soubor, který se zapí¹e.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

getstyle(1), wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <[email protected]>.
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <[email protected]>.
Do èe¹tiny pøelo¾il Jiøí Hnídek <[email protected]>.

Recommended readings

Pages related to setstyle you should read also:

Share it now!