NÁZEV

wesnothd - Bitva o Wesnoth - síťový server pro hru více hráčů

POUŽITÍ

wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t počet_vláken] [-T počet_vláken]
 
wesnothd -V

POPIS

Součást Bitvy o Wesnoth spravující hry více hráčů. Na https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration lze nalézt příkazy, které server akceptuje, a to jak přes fifo, tak přímo od klienta wesnoth.

VOLBY

-c cesta, --config cesta
specifikuje cestu, kde má wesnothd hledat konfigurační soubor. Syntaxe souboru je popsána v sekci KONFIGURACE SERVERU níže. Konfiguraci je možno znovu načíst posláním SIGHUP procesu serveru.
-d, --daemon
spouští wesnothd jako démona.
-h, --help
zobrazuje nápovědu k parametrům příkazové řádky.
--log-level=kategorie1,kategorie2,...
nastavuje úroveň závažnosti pro jednotlivé kategorie. all znamená, že budou vypisovány všechny kategorie. Dostupné kategorie: errorwarninginfodebug. Implicitně je aktivována kategorie error a pro kategorii server také info.
-p port, --port port
určuje, který port má server používat. Implicitní hodnota je 15000.
-t, počet, --threads počet
nastavuje limit pro počet nečinných vláken čekajících na síťová spojení (implicitně: 5, max:  30).
-T, počet, --max-threads počet
nastavuje nejvyšší počet vláken, které wesnothd vytvoří; 0 znamená bez omezení (implicitně: 0).
-V, --version
zobrazí verzi wesnothd a skončí.
-v, --verbose
zapíná výpis rozšířených logovacích informací.

KONFIGURACE SERVERU

Obecná syntaxe je:

[ značka]
klíč="hodnota"
klíč="hodnota,hodnota,..."
[/ značka]

Globální klíče:

allow_remote_shutdown
Při nastavení na no (výchozí), požadavky shut_down a restart jsou ignorovány, pokud nepocházejí z fifo. Při nastavení yes může správce vzdáleně vypnout server pomocí /query.
ban_save_file
Plná či relativní cesta k souboru (komprese gzip), jenž může server číst a přepisovat. Do tohoto souboru jsou ukládány zákazy přístupu (ban) a načítány při spuštění.
compress_stored_rooms
Určuje, zda je soubor s místnostmi čten a zapisován jako komprimovaný. Výchozí hodnota yes.
connections_allowed
Počet povolených spojení z jedné IP adresy. 0 znamená nekonečno. (implicitně 5)
disallow_names
Jména/přezdívky, které nejsou serverem akceptována. Je možno použít metaznaky * a ?. Více viz. glob(7). Implicitní hodnota je: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
Cesta k fifo, do nějž můžete posílat příkazy serveru (stejně jako pomocí /query z klienta). Pokud není explicitně určena, je použita výchozí hodnota určená při kompilaci (výchozí /var/run/wesnothd/socket).
max_messages
Maximální počet zpráv, které jsou přijaty během messages_time_period. (implicitně 4)
messages_time_period
Časová perioda (ve vteřinách), po které se nuluje počítadlo přijatých zpráv. (implicitně 10 sekund)
motd
Zpráva dne.
new_room_policy
Určuje, kdo může vytvářet na serveru nové místnosti. Dostupné hodnoty zahrnují everyone, registered, admin a nobody - místosti pak může vytvářet každý, registrovaní uživatelé, pouze správci nebo nikdo. Výchozí hodnota je everyone.
passwd
Heslo pro získání administrátorských práv. (Přes /query admin password.)
replay_save_path
Adresář, do nějž server ukládá záznamy her (nezapomeňte na / na konci!). Výchozí hodnota je `', neboli adresář v němž byl server spuštěn.
restart_command
Příkaz, který server použije pro spuštění nového procesu sebe sama při příkazu restart. (Lze nastavit pouze přes fifo. Více viz allow_remote_shutdown.)
room_save_file
Cesta k souboru, v němž jsou ukládány informace o místnostech. Tento soubor je načten při spuštění serveru a poté přepisován. Pokud je prázdný nebo není nastaven, ukládání a načítání místností nebude aktivní.
save_replays
Určuje, zda bude server automaticky ukládat záznamy her (výchozí hodnota: false).
versions_accepted
Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, které jsou serverem akceptovány. Je možno použít zástupné znaky * a ?. Implicitní hodnota odpovídá příslušné verzi wesnothu.
 
Příklad: versions_accepted="*" akceptuje všechny verze.
user_handler
Název handleru uživatelů, jenž má být použit. V tuto chvíli jsou dostupné handlery forum (propojení s databází phpbb) a sample (vzorová implementace rozhraní, prakticky nepoužitelná). Výchozí hodnota je forum. Handler musí být dále konfigurován v sekci [user_handler] - viz níže.

Globální značky:

[redirect] Značka udávající server, na který bude přesměrován požadavek pro konkrétní verzi klienta.
host
Adresa serveru pro přesměrování.
port
Port, na kterém poslouchá vzdálený wesnothd.
version
Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, pro které jsou požadavky přesměrovány na tento vzdálený server. Obdobný zápis jako u versions_accepted.
[ban_time] Tag umožňující definovat klíčová slova pro délky zákazů přístupu (ban).
name
Název pro období.
time
Definice doby trvání. Formát je %d[%s[%d%s[...]]] kde %s je "s" (sekundy), "m" (minuty), "h" (hodiny), "D" (dny), "M" (měsíce) nebo "Y" (roky) a %d je číslo. Pokud není zadán druh délky, jsou předpokládány minuty (m). Například time="1D12H30m" představuje zákaz pro jeden den, 12 hodin a 30 minut.
[proxy] Značka říkající serveru, aby se choval jako proxy a přesměrovával na určený server klientské požadavky. Akceptuje stejné klíče jako [redirect].
[user_handler] Konfiguruje uživatelský handler. Dostupné klíče se liší podle toho, který handler je použit - nastaveno klíčem user_handler. Pokud není v konfiguraci nalezena žádná sekce [user_handler], server poběží bez služeb správy přezdívek.
db_host
(pro user_handler=forum) Hostitelský databázový server
db_name
(pro user_handler=forum) Jméno databáze
db_user
(pro user_handler=forum) Uživatelské jméno pro přihlášení k databázi
db_password
(pro user_handler=forum) Heslo pro databázi
db_users_table
(pro user_handler=forum) Název tabulky, v níž ukládá vaše fórum (typu phpbb) data o uživatelích. Pravděpodobně to je <prefix>_users (například phpbb3_users).
db_extra_table
(pro user_handler=forum) Název tabulky, v níž bude wesnothd ukládat svá vlastní data o uživatelích. Tuto tabulku budete muset vytvořit ručně - například: CREATE TABLE <jméno_tabulky>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);
user_expiration
(pro user_handler=sample) Čas, po němž vyprší platnost registrovaného uživatelského jména (dny).
[mail] Konfiguruje SMTP server skrz nějž je možno odesílat poštu uživatelského handleru. V tuto chvíli jej používá pouze vzorový handler.
server
Hostitelský server emailu
username
Uživatelské jméno pro emailový server.
password
Heslo pro emailový server.
from_address
Adresa vložená do hlavičky Reply-To odesílaných mailů.
mail_port
Port, na němž běží emailový server. Výchozí hodnota 25.

NÁVRATOVÝ STATUS

Status normálního ukončení, tedy když se server korektně vypne, je 0. Návratový status 2 pak signalizuje chybu při zpracování nějaké volby z příkazového řádku.

AUTOŘI

Vytvořil David White <[email protected]>. Upravili Nils Kneuper <[email protected]>, ott <[email protected]>, Soliton <[email protected]>a Thomas Baumhauer <[email protected]>. Tuto manovou stránku původně vytvořil Cyril Bouthors <[email protected]>. Překlad Oto 'tapik' Buchta <[email protected]> a Vladimír Slávik <[email protected]>.
 
Navštivte oficiální stránky: https://www.wesnoth.org/ Copyright © 2003-2018 David White <[email protected]>
 
Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak je publikována nadací Free Software Foundation. Tento program je bez záruky, a to i co se týká obchodovatelnosti a použitelnosti.

VIZ TAKÉ

wesnoth(6).

Recommended readings

Pages related to wesnothd-1.14 you should read also:

Share it now!